UCHWAŁA NR XXIII/284/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok

2014-01-23 0825
Art. czytany: 3172 razy

UCHWAŁA NR XXIII/284/13
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 77 i poz. 3894) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wyszki na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz WyszyńskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/284/13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2013 r.


PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2014 ROK
I. KWARTAŁ
1. Zapoznanie się z informacją Wójta na temat pozyskanych w ostatnich latach środków
finansowych i sposobie ich wykorzystania.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2013 roku.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2015 rok.
2. Analiza propozycji stawek podatkowych na 2015 rok.
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.