UCHWAŁA NR XXIV/287/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

2014-02-03 1339
Art. czytany: 1965 razy

UCHWAŁA NR XXIV/287/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/30/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 140, poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 2;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
'1. Zespół jest powoływany w drodze zarządzenia Wójta spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji w trybie określonym niniejszą uchwałą.';
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
'§ 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński