UCHWAŁA NR XXIV/290/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki

2014-02-03 1357
Art. czytany: 2534 razy

UCHWAŁA NR XXIV/290/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński


Załącznik do uchwały Nr XXIV/290/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 stycznia 2014 r.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYSZKI W 2014 ROKU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2014 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wyszki.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszki w 2014 roku;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Wyszki wykonuje zadania;
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
8) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,
2) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach,
3) Schronisko,
4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Wyszkach, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
5) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,
6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.
§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU


§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wyszki oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wyszki.
§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.
2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;
4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI


§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska.
§ 8. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie.
§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Janusza Hryniewickiego, które znajduje się w miejscowości Wyszki przy ul. Kościelnej 1.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej.
§ 11. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT


§ 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i schroniska poprzez:
1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW


§ 14. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU


§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 10.000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2014 rok.