UCHWAŁA NR XXIV/292/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

2014-02-03 1404
Art. czytany: 2200 razy

UCHWAŁA NR XXIV/292/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217 poz. 1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyszki na 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński