UCHWAŁA NR XXIV/296/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

2014-02-03 1413
Art. czytany: 2450 razy

UCHWAŁA NR XXIV/296/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 stycznia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 77 i poz. 3894) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr II/5/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, zmienionej uchwałą Nr VI/55/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
'4) Sylwester Miluski,'.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński