UCHWAŁA NR XXV/297/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej

2014-04-08 1011
Art. czytany: 2530 razy

UCHWAŁA NR XXV/297/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Wyszkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony części pomieszczenia serwerowni o pow. 2 m2, zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Wyszki przy ulicy Piórkowskiej 2 na rzecz ESKA Internet Sp. z o. o. w Łapach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.