UCHWAŁA NR XXV/299/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2014-05-15 1529
Art. czytany: 1980 razy

UCHWAŁA NR XXV/299/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński