UCHWAŁA NR XXV/300/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

2014-05-15 1535
Art. czytany: 1927 razy

UCHWAŁA NR XXV/300/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. dopłaty z budżetu Gminy Wyszki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 7,45 zł do 1 m3 ścieków.
§ 2. 1. Dopłata będzie uwzględniana w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach i przekazywana będzie z budżetu Gminy na konto Zakładu po przedłożeniu zestawienia odprowadzonych ścieków za okresy dwumiesięczne w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia zestawienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopłata za miesiąc grudzień zostanie przekazana zaliczkowo w terminie do 30 grudnia w 1/2 wysokości jak za miesiące październik i listopad.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński