UCHWAŁA NR XXV/302/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014-05-15 1537
Art. czytany: 1961 razy

UCHWAŁA NR XXV/302/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 848 568,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 065 492,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 360.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 065 492,83 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 065 492,83 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu w wysokości 15 494 390,96 zł, z tego :
a) bieżące w wysokości 14 173 951,51 zł,
b) majątkowe w wysokości 1 320 439,45 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 16 559 883,79 zł z tego :
a) bieżące w wysokości 13 605 579,52 zł,
b) majątkowe w wysokości 2 954 304,27 zł.
§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 12. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński