UCHWAŁA NR XXV/304/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów Sołectwa Stacewicze

2014-05-23 1446
Art. czytany: 2039 razy

UCHWAŁA NR XXV/304/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów Sołectwa Stacewicze

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Stacewicze przyjętego uchwałą Nr IX/114/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 września 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stacewicze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do organów Sołectwa Stacewicze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie Stacewicze.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński