UCHWAŁA NR XXV/305/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

2014-05-23 1447
Art. czytany: 2114 razy

UCHWAŁA NR XXV/305/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 30 Statutu Gminy Wyszki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 77 i poz. 3894) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada może wyrażać swoją wolę także w formie:
1) stanowisk,
2) apeli,
3) opinii,
4) oświadczeń,
5) rezolucji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński