UCHWAŁA NR XXV/307/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

2014-05-23 1451
Art. czytany: 2112 razy

UCHWAŁA NR XXV/307/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wyszki oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. )) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wyszki oraz zasad jego ustalania.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Wyszki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wyszki oraz zasad jego ustalania.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński