UCHWAŁA NR XXVI/311/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne

2014-07-03 1449
Art. czytany: 1766 razy

UCHWAŁA NR XXVI/311/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i pow. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w obrębie gruntów wsi Wodźki oznaczone jako: część działki nr 110/4 o pow. 1,29 ha i działka nr 110/5 o pow. 0,41 ha, stanowiące mienie komunalne z dotychczasowym dzierżawcą na kolejny okres do 3 lat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński