UCHWAŁA NR XXVI/313/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2014-07-03 1457
Art. czytany: 2212 razy

UCHWAŁA NR XXVI/313/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwaną dalej dopłatą) dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1) ukończyły 70 rok życia,
2) prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która ukończyła 70 rok życia,
3) złożą deklarację zgodnie z obowiązującym drukiem i zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i posiadanie przydomowego kompostownika.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dopłaty przysługują właścicielom lokali spełniającym warunki określone w ust. 1.
§ 2. Osobom, o których mowa w § 1 przysługuje dopłata w wysokości 50% opłaty określonej uchwałą XIX/227/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2076) i zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
§ 3. 1. Dopłatę przyznaje się na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a w latach następnych na każdy kolejny rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do przyznania dopłaty.
§ 4. 1. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na przyznanie dopłaty, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Wyszki w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.
2. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do otrzymania dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.
3. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie czasookresu uprawniającego do dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem kwartału, w którym wystąpiła zaległość.
§ 5. Dopłaty przyznaje się na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego lub osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub władaniu, składany w każdym roku kalendarzowym. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Dopłatę przyznaje Wójt Gminy Wyszki w drodze decyzji.
2. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymaganej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński