UCHWAŁA NR XXVI/314/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie członkostwa Gminy Wyszki w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

2014-07-03 1459
Art. czytany: 1837 razy

UCHWAŁA NR XXVI/314/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie członkostwa Gminy Wyszki w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Wyszki wyraża wolę kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalna Grupa Działania) w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przystąpienia do tworzenia nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński