UCHWAŁA NR XXVI/315/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

2014-07-03 1503
Art. czytany: 2124 razy

UCHWAŁA NR XXVI/315/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 i z 2014 r. poz. 24, poz. 423 i poz. 619) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wyszki dotacji w wysokości 10.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z dotowanym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński