UCHWAŁA NR XXVI/318/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

2014-07-03 1516
Art. czytany: 1950 razy

UCHWAŁA NR XXVI/318/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński