UCHWAŁA NR XXVI/319/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

2014-07-03 1517
Art. czytany: 1975 razy

UCHWAŁA NR XXVI/319/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2013 rok,
2) sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z:
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za rok 2013,
4) informacją o stanie mienia Gminy Wyszki,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się Wójtowi Gminy Wyszki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
§ 2. Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podaje do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński