UCHWAŁA NR XXVII/321/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia

2014-10-02 1455
Art. czytany: 1762 razy

UCHWAŁA NR XXVII/321/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Strabli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Strabli, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie chwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński