UCHWAŁA NR XXVII/323/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

2014-10-02 1458
Art. czytany: 2072 razy

UCHWAŁA NR XXVII/323/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.. zm. )) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2756) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.”;
2) w § 6:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.
1b. Przyjmuje się, że ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi średnio 30 l.”,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w zabudowie wielorodzinnej:
a) pojemnik/i/ o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 35 mieszkańców oraz dodatkowo pojemnik/i/ o łącznej pojemności odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 35 osób,
b) pojemnik/i/ o łącznej objętości wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje mniej niż 35 osób”,
c) w ust. 3 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w przydomowych kompostownikach - odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady, bądź też ich pozostawienie przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni dostęp do pojemników i ich załadunek.”,
e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a, 4b i 4c w brzmieniu:
„4a. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust.4, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników.
4b. Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty, zlokalizowanej w miejscu spełniającym wymagania określone w ust.4a.
4c. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego za wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński