UCHWAŁA NR XXVII/325/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki

2014-10-02 1503
Art. czytany: 2319 razy

UCHWAŁA NR XXVII/325/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 2. 1. Poza czasem, o którym mowa w § 1 ust.1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1, w wysokości 1 zł.
3. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty określa umowa pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka opłata, o której mowa § 2 ust.2 ulegnie zmniejszeniu o 50 % w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Wyszki, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka składającej się z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński