UCHWAŁA NR XXVII/326/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/294/14 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2014-10-02 1506
Art. czytany: 2240 razy

UCHWAŁA NR XXVII/326/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/294/14 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze. zm. )) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/294/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2014 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski-Topczewo do m. Ignatki.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński