UCHWAŁA NR XXVII/327/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

2014-10-02 1507
Art. czytany: 2320 razy

UCHWAŁA NR XXVII/327/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wyszki na 2014 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie”.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2014 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania dotacji, o której mowa w §1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński