UCHWAŁA NR XXVII/328/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

2014-10-02 1509
Art. czytany: 2376 razy

UCHWAŁA NR XXVII/328/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 209 148,32 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 881 379,97 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 327 768,35 zł, wprowadza sie zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 274 107,81 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 363 803,54 zł,
2) majątkowe w wysokości 2 910 304,27 zł, wprowadza sie zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 064 959,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600. 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 064 959,49 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 295 040,51 zł.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński