UCHWAŁA NR XXVIII/334/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów

2014-12-17 1223
Art. czytany: 2087 razy

UCHWAŁA NR XXVIII/334/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Malesze - Bujnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art.14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Malesze - Bujnowo.
§ 2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/222/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Malesze – Bujnowo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński