UCHWAŁA NR XXVIII/341/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

2014-12-17 1238
Art. czytany: 2279 razy

UCHWAŁA NR XXVIII/341/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 564,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 940,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1130,00 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1236,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1276,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1316,00 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1128,00 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1316,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1665,00 zł;
2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a) lit a – 514,00 zł;
b) lit b – 890,00 zł;
c) lit c – 1080,00 zł
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
a) lit a – 1186,00 zł;
b) lit b – 1226,00 zł;
c) lit c – 1266,00 zł;
3) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 1078,00 zł.
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:
a) lit a– 1266,00 zł;
b) lit b – 1615,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 poz. 3900).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński