UCHWAŁA NR I/2/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wyszki

2014-12-17 1249
Art. czytany: 2190 razy

UCHWAŁA NR I/2/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wyszki

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wyszki, którymi zostali:
1) radny Marek Kuczyński,
2) radna Elżbieta Mieszczyńska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski