UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2014-12-17 1254
Art. czytany: 2197 razy

UCHWAŁA NR II/3/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 i § 81 ust. 2 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Niewińska Elżbieta - Przewodniczący,
2) Falkowski Eugeniusz - Członek,
3) Niewiński Andrzej - Członek,
4) Radkiewicz Wojciech - Członek,
5) Wiktoruk Stanisław - Członek.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski