UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

2014-12-17 1256
Art. czytany: 2199 razy

UCHWAŁA NR II/4/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
1) Kuczyński Marek,
2) Mieszczyńska Elżbieta,
3) Niewiński Andrzej,
4) Radkiewicz Wojciech,
5) Zabrocki Stanisław.
§ 2. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie programów gospodarczych w zakresie gospodarki finansowej;
3) opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
4) opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych Gminy dotyczących:
a) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
b) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczających granicę corocznie ustalaną przez Radę Gminy;
5) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
6) sprawy związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
7) sprawy związane z udzielaniem dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski