UCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

2014-12-17 1257
Art. czytany: 2121 razy

UCHWAŁA NR II/5/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w składzie:
1) Angielczyk Magdalena,
2) Falkowski Tadeusz,
3) Konopka Edward Zenon,
4) Lasota Marcin,
5) Wasilewski Rafał.
§ 2. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
1) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
2) wyrażanie opinii w sprawach obrotu nieruchomościami komunalnymi;
3) opiniowanie inwestycji i remontów w zakresie mienia komunalnego;
4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:
a) rolnictwem,
b) wodociągami i zaopatrzeniem wsi w wodę,
c) utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
d) utrzymaniem gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
e) melioracjami,
f) ochroną środowiska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski