UCHWAŁA NR II/6/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

2014-12-17 1258
Art. czytany: 2319 razy

UCHWAŁA NR II/6/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie:
1) Angielczyk Magdalena,
2) Konopka Edward Zenon,
3) Krasowski Arkadiusz,
4) Lasota Marcin,
5) Niewińska Elżbieta,
6) Sygocka Irena.
§ 2. Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy:
1) kultury, w tym bibliotek gminnych,
2) edukacji publicznej,
3) ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej,
5) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
6) polityki prorodzinnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski