UCHWAŁA NR II/7/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki

2014-12-17 1259
Art. czytany: 2422 razy

UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 i poz. 1218 oraz z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.200 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1.900 zł,
3) dodatek specjalny – 2.000 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ponadto Wójtowi przysługuje prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń przewidzianych w obowiązujących przepisach.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski