UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

2014-12-17 1301
Art. czytany: 2286 razy

UCHWAŁA NR II/8/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i § 20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/97/99 Rady Gminy Wyszki z dnia 24 września 1999 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, którymi są:
1) Mariusz Korzeniewski,
2) Tadeusz Wielanowski.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski