UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie

2014-12-17 1302
Art. czytany: 2197 razy

UCHWAŁA NR II/9/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Wyszk, położone w obrębach wsi:
1) Bujnowo - działka nr 112 o pow. 0,58 ha,
2) Malesze - działka nr 379/1 o pow. 0,64 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski