UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

2015-03-09 0843
Art. czytany: 2217 razy

UCHWAŁA NR III/12/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 6 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4022 i z 2014 r. poz. 2495 i poz. 3236) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2015 r..
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski