UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2015-03-09 0844
Art. czytany: 2189 razy

UCHWAŁA NR III/13/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1. uchwały Nr XXVI/310/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Mariusz Korzeniewski - Przewodniczący,”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski