UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 79/29 położonej w

2015-03-09 0853
Art. czytany: 2064 razy

UCHWAŁA NR III/14/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 79/29 położonej w obrębie gruntów wsi Wyszki, stanowiącej mienie komunalne Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki oznaczonej nr 79/29 (przed podziałem nr 79/22) położonej w obrębie gruntów wsi Wyszki przez T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski