UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji programu pod nazwą 'Plan

2015-03-09 0856
Art. czytany: 2321 razy

UCHWAŁA NR III/15/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji programu pod nazwą 'Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki'

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze. zm. )) oraz w związku z art. 5 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Wyszki przyjmuje środki z Funduszu Spójności w wysokości 28 781,00 zł na dofinansowanie realizacji programu pod nazwą 'Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki' w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski