UCHWAŁA NR III/25/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2015 rok

2015-03-09 0939
Art. czytany: 2886 razy

UCHWAŁA NR III/25/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2015 ROK

I. KWARTAŁ
1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w 2014 roku.
3. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2014 r.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.
II. KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
2. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułunależności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2014 r. i podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
4. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2014 roku.
III. KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
2. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
4. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego orazomówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
IV. KWARTAŁ
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
2. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
4. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2016 rok.