UCHWAŁA NR III/26/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

2015-03-09 0943
Art. czytany: 2845 razy

UCHWAŁA NR III/26/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze. zm. )) oraz § 69 i § 87 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyszki na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Uchwały Nr III/26/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

I. PÓŁROCZE
1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta w 2014 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2014 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
3. Kontrola Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
II. PÓŁROCZE
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
2. Kontrola realizacji zadań Gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy