UCHWAŁA NR III/29/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok

2015-03-09 0949
Art. czytany: 2815 razy

UCHWAŁA NR III/29/14
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski

Załącznik do Uchwały Nr III/29/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 201 5 ROK

I. KWARTAŁ
1. Informacja na temat udzielonych w 2014 r. stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.
II. KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2014 roku.
2. Informacja na temat udzielonych w 2014 r. świadczeń z opieki społecznej.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
III. KWARTAŁ
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
IV. KWARTAŁ
1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.