UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

2015-04-30 1432
Art. czytany: 2127 razy

UCHWAŁA NR IV/32/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )), art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły:
1) zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy Wyszki - 10 punktów;
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - 8 punktów;
3) miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego) znajduje sią w miejscowości wchodzącej w skład obwodu szkolnego danej szkoły - 6 punktów.
§ 2. Jako dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 przyjmuje się oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o spełnieniu tych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski