UCHWAŁA NR IV/36/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

2015-07-10 1405
Art. czytany: 1838 razy

UCHWAŁA NR IV/36/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. dopłaty z budżetu Gminy Wyszki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 12,10 zł do 1 m3 ścieków.
§ 2. 1. Dopłata będzie uwzględniana w planie finansowym jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, zwanego dalej Zakładem.
2. Dopłata będzie przekazywana z budżetu Gminy Wyszki na konto Zakładu na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowego zadania Zakładu związanego ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski