UCHWAŁA NR IV/39/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2015-07-10 1412
Art. czytany: 2583 razy

UCHWAŁA NR IV/39/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wyszki;
2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Wyszki;
3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Wyszki, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność z wyłączeniem świetlic wiejskich, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
4) organizatorze - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz kluby sportowe, które na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody korzystają w określonym celu z obiektów i urządzeń.
§ 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
1) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;
2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
§ 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych użytkujących lub zarządzających tymi obiektami i urządzeniami.
2. Regulaminy (instrukcje), o których mowa w ust. 1 dla obiektów i urządzeń będących w użytkowaniu lub zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych opracowują kierownicy tych jednostek.
§ 4. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:
1) odpłatności;
2) nieodpłatnie.
§ 5. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się:
1) dzieci i uczniów: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszki;
2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku mające siedzibę na terenie gminy Wyszki, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne;
3) kluby sportowe prowadzące szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Wyszki;
4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta;
5) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem;
6) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o współpracy i partnerstwie z Gminą;
7) organizacje osób niepełnosprawnych.
§ 6. 1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Wójt na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale Rady Gminy wydanej w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
2. W opłacie, o której mowa w ust. 1 uwzględnia się m.in. koszty: zużytej energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości płynnych i śmieci.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2419)
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski