UCHWAŁA NR V/44/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Województwa Podlaskiego

2015-07-10 1430
Art. czytany: 1660 razy

UCHWAŁA NR V/44/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości, położonych w obrębie wsi Moskwin

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnym 27/1 o pow. 0,0203 ha oraz 74/3 o pow. 0,0015 ha, położonych w obrębie wsi Moskwin z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 681.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski