UCHWAŁA NR V/48/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania

2015-07-10 1436
Art. czytany: 1881 razy

UCHWAŁA NR V/48/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2015 rok pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie”.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2015 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski