UCHWAŁA NR V/50/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

2015-07-10 1438
Art. czytany: 1878 razy

UCHWAŁA NR V/50/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 477 810,20 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 571 263,82 zł,
2) majątkowe w wysokości 906 546,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 454 943,21 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 404 990,42 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 049 952,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 613 877,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 407 387,42 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579.831,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski