UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2015-09-24 1034
Art. czytany: 1927 razy

UCHWAŁA NR VI/53/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Pulsze - Warpechy Stare

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) i art.14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 i poz. 774) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/339/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Pulsze - Warpechy Stare.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski