UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2015-09-24 1045
Art. czytany: 2204 razy

UCHWAŁA NR VI/57/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) i art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2265) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Wyszki.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy Wyszki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.”;
2) w § 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) usługodawca – Gmina Wyszki, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody;”,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;”;
3) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 następuje telefonicznie lub ustnie w Urzędzie Gminy Wyszki.”;
4) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia w siedzibie Usługodawcy. Postanowienia § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
5) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Aktualna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Usługobiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, wywieszona w siedzibie Usługodawcy i oraz podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy.”;
6) w § 44 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. W siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej udostępnione są wszystkim zainteresowanym:”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski