A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania ...

  UCHWAŁA NR VII/67/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 listopada 2015 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie gminy Wyszki przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Wyszki, zwana dalej 'Gminą” oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  § 2. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielania dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wniosek złożony w terminie późniejszym.
  § 3. 1. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych szkół są wydatki bieżące, przewidziane odpowiednio w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” na ucznia, jednak nie mniejsze niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  3. Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę.
  4. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  6. Dotacja dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących, przewidzianych w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  7. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  8. Niepubliczna inna form wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  9. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  10. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na ucznia szkoły, przedszkola bądź innej formy wychowania przedszkolnego na dany rok budżetowy, dotacja jest udzielana w wysokości przysługującej w ostatnim miesiącu poprzedniego roku budżetowego.
  11. Za okres, o którym mowa w ust. 10 dokonywane jest wyrównanie udzielonej dotacji.
  § 4. 1. Z zastrzeżeniem ust.2 i 4 dotacja dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na jednego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
  2. Informacja miesięczna za grudzień składana jest w terminie do 3 grudnia, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.
  3. Wzór informacji o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Liczba uczniów uprawnionych do dotacji w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) stanowi w przedszkolach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.
  5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły bądź innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 2 uchwały. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba prowadząca pisemnie informuje Wójta o dokonanych zmianach.
  § 5. 1. Osoba fizyczna i prawna prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotacje z budżetu Gminy, sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 roczne rozliczenie otrzymanych dotacji osoba prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje organowi właściwemu do udzielania dotacji, w terminie do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
  3. W przypadku, gdy przedszkole, szkoła bądź inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego zawiadamia organ właściwy do udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od zgłoszonego w powiadomieniu dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.
  4. W przypadku przekazania prowadzenia przedszkola, szkoły bądź innej formy wychowania przedszkolnego innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku kalendarzowego, osoba prowadząca, która przekazuje przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego, składa rozliczenie otrzymanych dotacji za okres prowadzenia placówki w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  § 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej „kontrolowanym”.
  2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wyszki, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.
  3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta, zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
  4. Kontrola może być przeprowadzana po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Wójta kontrolowanego o terminie i zakresie kontroli, przynajmniej na 3 dni robocze przed datą jej rozpoczęcia.
  5. Kontrolujący mają prawo do:
  1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej szkoły lub placówki, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
  2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli,
  3) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,
  4) występowania o udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
  6. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępniania oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
  7. Wyniki przeprowadzonej kontroli, w tym opis stanu faktycznego i wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości, a także zalecenia pokontrolne zmierzające do ich usunięcia, kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący oraz kontrolowany.
  8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia Wójtowi, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
  9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne.
  10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a w przypadku ich uwzględnienia - przekazuje zmieniony protokół kontroli.
  11. W terminie 3 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego lub zmienionego protokołu kontroli, o których mowa w ust. 10, kontrolowany podpisuje protokół kontroli.
  12. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu składając Wójtowi wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie wskazanym w ust. 8 lub w ust. 11. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych w nim zawartych.
  13. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wskazanym w protokole, poinformować na piśmie Wójta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
  § 7. Traci moc uchwała Nr IV/140/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2610).
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2015-11-26 1300
  Data upublicznienia: 2015-11-26
  Art. czytany: 1820 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 289531 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<